• نوێ

  سەرەتای سەرهەڵدانی ئەفسانەکان

  سەرەتای سەرهەڵدانی ئەفسانەکان

  نیتشەئەڵێ: هەمیشە بەشوێن ئەسڵییەڪەدا بگەڕێ , چونڪە هەرڪە ئەسڵت لا مەعلوم بوو ئیتر میتافیزیڪ هیچ ڕۆڵ و بەهایەڪی نامێنێ و لەگەڵیشیدا هەرەس بەهەموو تەقدیس ڪراوو خواڪانیش دێنێ ڪەلەدەوری ئەخولێنەوە .....

  بۆ نمونە جەژنی نەورۆز بەچاوپۆشی لەئەسڵی وشەڪە ڪەچۆن سەرەتا سەری هەڵداوە  وەڪ هەموو جەژن و بۆنەڪانی تر دروستڪراوی مرۆڤی ڪۆنە  واتە مرۆڤە سەرەتاییەڪان ڪە شارەزا نەبووە لەڕوداوەڪان هەر لە ڪارەساتە سروشتییەڪانەوە بگرە تا ڕودانی شەوو ڕۆژ وبەدووای یەڪداهاتنی چوار وەرزەڪەی ساڵ ..

  ئەو ڕوداوو گۆڕانڪاریانەی ڪە ئێستاو لەم سەردەمەدا و بەهۆی پێشڪەوتنی زانستەوە ڕوداوی ئاسایین و بگرە زۆربش  سروشتین ئەوەی بەلای مرۆڤی سەرەتاییەوە شتێڪی سەیرو تۆقینەر بووە لەم سەردەمەدا مناڵێڪیش ئەیزانێ و تەفسیرێڪی زانستی پێیە بۆی
  مرۆڤی ڪۆن لەو گۆڕانڪاریانە تۆقیوە ڪاتی  خۆر ئاوابوون  , داهاتنی تاریڪی , وەرینی گەڵاو ڕووتانەوەی دار , مردنی گوڵ و گژو گیا وگۆڕانڪارییە وەرزییەڪان توشی شۆڪی ڪردووە  نەیزانیوە هۆڪاری ئەو هەموو گۆڕانڪاریانە چییە و چۆن ڕوو ئەیەن ؟!

  ئیتر ڪەوتۆتە داهێنانی چیرۆڪی خەیاڵی و خورافیات بۆ هەر یەڪێ لەو دیاردانە بۆ نمونە پێی وابووە پاشای دڕندە بەری خۆرەڪەی گرتووە و پاشان پاڵەوانی ڕوناڪی یەت خۆر لەو پاشا دڕندەیە ڕزگار ئەڪا و ڕوناڪی و ژیان ئەڪاتەوە بەبەر سروشتدا ..!!!

  بێگومان ئەم مەسەلەیە زۆر ڕوونە چونڪە زۆربەی بۆنەو جەژن و نوێژو تقوسە دینییەڪان ئەڪەونە ڪاتە هەستیارە گەردونییە جیاوازەڪانی وەڪ داهاتنی وەرزی زستان و بڕانەوەی سەرماو سۆڵەو دەرڪەوتنی  بەهارو بەدووایەکداهاتنی شەوو ڕۆژ

  چیرۆڪەکان گۆڕانیان بەسەرداهاتووە و پیرۆزیان بە بەردا ڪراوە و ڪەسایەتی ئەفسانەیی ئەو چیرۆڪانە خواوەندەڪان بوون ..!!!

  بەتێپەڕبوونی ڪات ئەو ئەفسانانەیش پیرۆزیان لەدەستداوەو ڪاڵ بوونەتەوە  زانست بۆی ڕونڪردینەوە ڪە چۆن هەموو ئەو دیاردانە ڕوداوی ی سروشتین و  دێوو درنج هەمووی فشەیە ئەوە سوڕانەوەی زەوییە بەدەوری و خۆی و خۆردا لەسەر تەوەرێڪی لار وادەڪات شەوو ڕۆژ و گۆڕانڪارییە وەرزییەڪان ڕوو بدەن

  من دژی ئەو ئاهەنگ و بۆنە ئاینی و نەتەوەیانە نیم تەنها دژی موقەدەسڪردنی بۆنەو جەزنەڪانم بەومەرجەی بایی ئەوەندە زانیاریت لەبارەیانەوە هەبێ ڪە ڕەگ وڕیشەی میتۆلۆجین و بەشێڪن لە پاشماوە ڪلتوری و دێرینەڪانی مرۆڤ و هیچی تر .
  بەدەر لەوەی لەئەسڵا نەورۆز هی ڪامە نەتەوە بووە ئایە ڪاوەو زوحاڪ ڪامیان ڪورد بوون ؟؟!!

  بەکامە لۆژیڪ مار لەسەرشانی زوحاڪێڪی نەگبەت  دروست بووە ؟!
  ئەگەر لاتوابێ ئەو مەسەلەیە شتێڪی لەواقع تیایە ئەوا پیرۆزت بێ هەموو ساڵێ بەخۆشی  .

  هانا محمود
  22/3/2018

  • کۆمێنتی بلۆگەر
  • کۆمێنتی فەیسبووک
  Item Reviewed: سەرەتای سەرهەڵدانی ئەفسانەکان Rating: 5 Reviewed By: hataw magazin
  Scroll to Top